Home / Tag Archives: צחי לאון השגחה פרטית המוציא לחם מין הארץ המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים

Tag Archives: צחי לאון השגחה פרטית המוציא לחם מין הארץ המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים

המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים :פרשת וארא

המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים

המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים רש"י : טורח משא מצרים   ידוע המחלוקת בגמרא בברכות (לח) בענין ברכת המוציא לחם מין הארץ האם מברכים המוציא או מוציא :ת"ר מה הוא אומר המוציא לחם מן הארץ רבי נחמיה אומר מוציא לחם מן הארץ אמר רבא במוציא כולי עלמא לא פליגי דאפיק ...

Read More »